Smellið á orðin til að skoða setningar af þjóðfundi

Setningar

Skoða allar setningar
 • Siðgæði Stjórnarskráin skal byggja á siðferðisgildum. Efli siðferðisvitund þjóðarinnar, tilgreini grunngildi islensks samfélags, alþingsmenn skulu endurnýja tengsl sín við atvinnulífið, stuðli virðingu, mannréttindum, lögum og lúti lögbundnum siðareglum.
 • Siðgæði Settar verði siðareglur fyrir samfélagið, stjórnkerfið, þingmenn og fjölmiðla og þeir kenndir á öllum skólastigum.
 • Siðgæði Siðgæðisþema nýrrar stjórnarskrár er mannvirðing, tjáningarfrelsi og tillitssemi. Við alla hópa, bætt siðferði ráðamanna og aukin ábyrgð og jákvæðni ráðamanna.
 • Siðgæði Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands skal tryggja - tjáningarfrelsi tryggt og virkt - aðskilnað ríkis og trúfélaga - ekki gengið á rétt annarra - refsingu megi fullnægja með samfélagsþjónustu - stjórnarskrá lýðveldisins verði virt fullu
 • Siðgæði Alþingi hlíti niðurstöðu stjórnlagaþings, nýrrar siðanefndar fólksins og alþingismenn fái sömu eftirlaunakjör og almenningur, en auki missi þeir rétt til endurkjörs brjóti þeir af sér.
 • Siðgæði Lögð áhersla á heiðarleika kjörinna fulltrúa og embættismanna, og lög og siðareglur hertar gagnvart opinberum starfsmönnum. Ráðningar í dómstóla skulu vera ópólitískar, Ísland láti gott af sér leiða meðal þjóðanna og Íslendingar bera ábyrgð á gjörðum sínum til afla sér trausts.
 • Siðgæði Alþingi setji sér siðareglur og siðgæðisvörður geti beitt viðurlögum séu þær brotnar. Ráðningar verði faglegar, spilling viðurkennd sem glæpur og siðfræði skal kennd í skólum. Alþingismenn skulu koma fram við þjóðina af heiðarleika, verði þeir uppvísir af öðru skulu þeir víkja úr starfi.
 • Siðgæði Til efla/auka/bæta siðgæði þjóðarinnar þarf kenna siðfræði í skólum landsins og auka samfélagslega ábyrgð almennings. Embættismenn þjóðarinnar þurfa starfa eftir siðareglum, sem og fyrirtæki í einka- og ríkiseigu. Pólitísk áhrif mega ekki hafa áhrif á siðgæði fjölmiðla.
 • Siðgæði Ekki skerða kjör almennings með lögum og ábyrgð ráðamanna skal vera skýr með heiðarleika leiðarljósi, án þess nýta völdin sér til framdráttar.
 • Siðgæði Gildin eiga koma í upphafi í stjórnarskrá. - Sjálfbær þróun er siðgæði. - siðgæði verði hluti af grunnmenntun. - Aðskilja skal ríki og kirkju.
 • Siðgæði Tryggt verði alþingi setji lög um refsiramma og þeim verði framfylgt á viðeigandi stofnunum til réttlæti fyrir alla nái fram ganga.
 • Siðgæði Þjóðarúrtak leggi siðareglur íslendinga sem eigi við einn og alla og gagnsæi í rekstri og starfi allra félagasamtaka, fjölmiðla, stjórnmálaflokka og trúfélaga.
 • Siðgæði Á Íslandi skal virðing í hávegum höfð, pólitískum ráðningum og kennitöluflakki útrýmt, refsilöggjöf hert og spillingu eytt.
 • Siðgæði Kjörnir fulltrúar og embættismenn starfi eftir settum siðareglum þ.s.m.a. er lagt bann við setu þeirra í stjórn fyrirtækja og þeir þiggi hvorki gjafir styrki. Sérstök áhersla er lögð á samfélagslega ábyrgð stjórnenda fyrirtækja.
 • Siðgæði Á Íslandi skal valdhöfum settur skýr rammi með siðareglum þar sem mannvirðing, ábyrgð og skyldur við þegna landsins er haft leiðarfrelsi.
 • Siðgæði Íslenskir samfélagsþegnar skulu halda í kristin gildi, vera heiðarlegir, misnoti ekki vald sitt sér til hagnaðar eða til brjóta á öðrum og kjörnir fulltrúar beri ábyrgð.
 • Mannréttindi Allir skulu jafnir, njóta jafnréttis til náms og launa. Gæta þarf réttinda barna, m.a. Með lögfestingu barna- og mannréttindasáttmála S.Þ.
 • Mannréttindi Allir skulu njóta mannréttinda sk.v grunngildum þeirra mannréttindasáttmála sem Ísland hefur samþykkt. Skylda stjórnvalda er vernda þau og virða.
 • Mannréttindi Í stjórnarskrá Íslands skal vernda mannréttindi allra þegna óháð sérkennum einstaklinga. Áhersla skal lögð á réttindi minnihlutahópa, rétt allra til náms og einnig skal eignaréttur ætíð tryggður
 • Mannréttindi Allir skulu vera frjálsir og jafnir fyrir lögum, þeim tryggð mannsæmandi framfærsla og jafn aðgangur grunnlífsgæðum s.s. Menntun, heilbrigðisþjónustu og hreinu vatni.
 • Mannréttindi Stjórnarskrá tryggi allir hafi jafnan rétt til heilbrigðisþjónustu, náms og lágmarksframfærslu óháð búsetu. Mannréttindi skuli ávalt vera hornsteinn lýðveldisins.
 • Mannréttindi Stjórnarskráin skal tryggja jafnrétti allra þegna landins óháð kyni, trú, þjóðerni, lit, búsetu, getu og kynhneigð og því ættu slík ákvæði, ásamt ákvæðum um jöfnun atkvæðisréttar standa fremst í henni.
 • Mannréttindi Mannréttindarákvæði tryggi allir séu jafnir fyrir lögum óháð kyni, kynhneigð, kynþætti, skoðunum og trú.
 • Mannréttindi Allir þegnar eru jafnir fyrir lögum og hafa sama aðgang menntun og heilbrigðisþjónustu óháð fjárhag, búsetu, þjóðerni og trú.
 • Mannréttindi Nauðsynlegt er tryggja börnum og eldri borgurum öryggi og frelsi og hlúa réttindum þeirra. Einnig er mikilvægt virða tjáningarfrelsi einstaklingsins.
 • Mannréttindi stjórnarskrá á tryggja jafnrétti þegnanna og velferð þar sem grunnþjónusta er styrkt. Ísland í sátt og samlyndi.
 • Mannréttindi Áfram áhersla á jöfn mannréttindi alls fólks, t.a.m.. Menntun og friðhelgi einkalífs. Einnig áhersla á nýjungar t.d. leggja niður landsdóm, greiða fyrir fjölmenningarsamfélagi og viðurkenna táknmál.
 • Mannréttindi Jafnrétti einstaklinga til náms, trúar, tjáningar, starfs og búsetur, og um ókomna framtíð, verði ofar auðgildi. Atkvæða vægi verði jafnt óháð búsetu.
 • Mannréttindi Við viljum jafnrétti, trúfrelsi, tjáningarfrelsi og eignarréttur tryggður, og vernd gegn ríkisvaldi, stórfyrirtækjum og vers kyns ógnunum tryggð.
 • Mannréttindi Tryggja skal rét barna, jafnréttis til náms og heilbrigðisþjónustu, jöfn laun kynjanna og frelsi til tjáningar.
 • Mannréttindi Mannréttindi tryggja jafnrétti allra þegna hvort sem það er gagnvart lögum, lámarksframfærslu, frelsi til athafna, heilbrigðisþjónustu, vægi atkvæða og skoðanafrelsis. friðhelgi heimilisins brjóti ekki á rétti einstaklingsins , en þó gætt. þjóðin upplýst um og þekki stjórnarskrá sína.
 • Mannréttindi Tryggja skal öllum þegnum landsins grunnframfæslu þeim til lífsbjargar, menntun, sömu laun fyrir sömu vinnu og réttindi barna séu virt.
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Kjörnir fulltrúar hafi reynslu eða menntun sem nýtist í starfi, seta þeirra takmörkuð og hagsmunatengsl ljós, eftirlit fjármálastofnana () hjá erlendum aðilum
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Raunveruleg þrískipting valds þar sem ráðherrar skulu vera fagmenntaðir og sitja ekki á alþingi, þingmönnum skulu fækkað og þrjú dómstig.
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Stjórnarskráin ætti tryggja gagnsæi og eftirlit í stjórnsýslu sem og hlutverk og ábyrgð ráðamanna séu skýr. Ráðherrar skulu ekki gegna þingmennsku ásamt ráðherraembætti. Einnig skal forseti alþingis kosinn samhliða alþingiskosningum
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Lýðveldi franskri/finnskri fyrirmynd með skýra ábyrgð, einfaldari stjórnsýslu, miklu gagnsæi dómstóla, þar sem fagmennska er í fyrirrúmi og tekin upp rafræn stjórnsýsla
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Ráðherrar séu ekki alþingismenn og hafi haldgóða þekkingu á viðkomandi málaflokk, alþingi skipi dómara og stofnað til sátta- /smámála dómstóls, hafa skal persónukjör
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Tryggja sjálfstæði dómstóla, forseti hafi neitunarvald, störf alþingis gegnsæ, þrískipting valdsins algjör, ráðherrar eigi ekki sæti á alþingi. Sérfræðiþekking nýtt í ákvörðunartöku fyrir opnum tjöldum.
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Þingmenn hugsi um hagsmuni þjóðarinnar og hafi ekki leynilegar kosningar. forsetinn hafi skýrt afmarkað hlutverk og ráðhærrar sitji ekki á alþingi
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Tryggja skal þrískiptingu ríkisvaldsins sem er sjálfstæði dómstóla, stjórnmálamenn skulu bera ábyrgð á gjörðum sínum og sjá til þess gagnsæi í stjórnsýslu auk þess afstaða tekin til neitunarvalds forseta
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Persónukjörnir alþingismenn geti ekki setið lengur en 8 ár, Ráðherrar hafi viðeigandi menntun, gagnsæi tryggt og viðhaldið þrískiptu valdi
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Aukning valds löggjafans, veiking framkvæmdavaldsins eru grunnþættir nýrrar stjórnarskrár. Alþingi skipað fáum kjörnum þingmönnum sem sitji í takmarkaðan tíma og ráðherrar séu utan þings
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Hlutverk ríkisstjórnar og alþingis skal skilgreint og eftirlitsskyldum þess framfylgt, starfsmenn þeirra ópólitískir og ráðnir af hæfni, stjórnlagadómstóll mun fara með völd þrískipta valdsins
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Þingm0nnum verði fækkað (33) og seta þeirra takmörkuð. Ráðherrar víki af þingi á meðan á ráðherrasetu stendur, skipan hæstaréttar er hjá 2/3 þingmanna, forsetavald vel skilgreint og gagnkvæm upplýsingaskylda virk
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Aðalatriðið er vald hinna þriggja greina ríkisvaldsins skarist aldrei, þingseta takmörkuð, dómskerfið hraðvirkara og forsetaembættið lagt niður
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Við endurskoðun stjórnarskár þarf endurskoða vald forseta íslands og skíra þrískiptingu valds, alþingismenn og ráðherrar skuli kostnir persónukjöri og vægi útstrikana verði jafnt á við kosningu.
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Við endurskoðun stjórnarskrár þarf endurskoða vald forseta Íslands og skýra þrískiptingu valds, alþingismenn og ráðherrar skuli kosnir persónukjöri og vægi útstrikana jafnt á við kosningu
 • Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi Stjórnarskrá skal kveða á skarpa þrískiptingu valds, löggjafavald kosið persónukjöri í einu kjördæmi, framkvæmdavald valið af þjóðkjörnum forsætisráðherra, og sjálfstætt dómsvald. Hlutverk seðlabankans skilgreint.
 • Lýðræði Stjórnarskrá Íslands mælir fyrir um persónukjör til Alþingis- og þjóðaratkvæðagreiðslu um mikilvæg mál. Hún stendur vörð um sjálfstæði landsins og tryggir rétt þjóðarinnar , sérstaklega barna, til tjáningar
 • Lýðræði Lýðræðið byggi á þrískiptingu valdsins og jöfnu vægi atkvæða og skýrum lögum um þjóðaratkvæðagreiðslu um mikilvæg málefni. Form á skipun dómara skal endurskoðað.
 • Lýðræði Stjórnarskráin tryggi sjálfstæði þjóðarinnar og virkt lýðræði. Persónukjör til Alþingis. Jafnt vægi atkvæða og takmarkaða setu þingmanna við 2 kjörtímabil.
 • Lýðræði Stjórnarskráin tryggi lýðræði. Þjóðin geti farið fram á þjóðaratkvæðagreiðslu, þar sem tæknin er nýtt. Landið eitt kjördæmi og þingmönnum fækkað.
 • Lýðræði Valdið er fólksins í gegnum þjóðaratkvæðagreiðslu. Fækka skal þingmönnum um helming og kosið skal um persónur í öllum flokkum. Skýrt hlutverk forseta.
 • Lýðræði Vægi atkvæða verði jafnt í einu kjördæmi, með persónukjöri og þingseta þingmanna háð tímatakmörkunum, þeim fækkaðog settar skýrar reglur um þjóðaratkvæðagreiðslu. Forsætisráðherra og hæstiréttur kosin beint af þjóðinni.
 • Lýðræði Ísland í eitt kjördæmi, kjörnir fulltrúar með persónukjöri, mest til 8 ára. Alþingi komi saman 1. ágúst. Alþingismenn ekki ráðherrar. Þjóðaratkvæðagreiðsla um mikilvæg mál.
 • Lýðræði Stjórnarskráin tryggir: - valdið þjóðarinnar -Rétt almennings til áhrifa -Virkni og endurnýjun þings án flokkahagsmuna
 • Lýðræði Landið verði eitt kjördæmi, þ.s. Þjóðin kýs öll stærri mál í rafrænni þjóðaratkvæðagreiðslu. Kjörnir fulltrúar sitji í takmarkaðan tíma, kosnir af lista og í persónukjöri. Ráðning ráðherra verði fagleg.
 • Lýðræði Aukið lýðræði með því valdið- ákvarðandi séu færðar í auknum mæli til fólksins og landið eitt kjördæmi.
 • Lýðræði Ísland er lýðræðisríki og eitt kjördæmi. Þar sem er persónukjör. Stjórnarskráin endurskoðuð við breyttar aðstæður. Meirihlutakjörinn forseti hafi synjunarvald.
 • Lýðræði Ísland verið eitt kjördæmi og þingmönnum fækkað. Lýðræði verði eflt, m.a. með persónukjöri til Alþingis. Skipan embættismanna í höndum valnefnda.
 • Lýðræði Við viljum Ísland eitt kjördæmi sem þingmenn eru kosnir persónukosningum, kjósendur geta krafist þjóðaratkvæðagreiðslu og hámarkslengd er á þingsetu og setu í ráðherrastól.
 • Lýðræði Ísland er eitt kjördæmi. Alþingi situr allt árið árið skipað 33 þingmönnum sem vinna þjóðarhag og sinna upplýsingaskyldum. Forseti skal kjörin með 50% atkvæða.
 • Lýðræði Á Íslandi skal vera virkt og gagnsætt lýðræði þar sem kosning til Alþingis geti bæði verið persónubundin jafnt og hlutbundin þar sem landið er eitt kjördæmi, þá skulu ráðherrar vera fagráðnir og dómarar nefndarskipaðir.
 • Lýðræði Kjósendur með jafnan atkvæðisrétt geti einir breytt stjórnarskrá, kjósi dómara, færri þingmenn, forseti óþarfur og Fagráðherrar séu í hverri ríkisstjórn.
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting "Við viljum áherslu á innlenda framleiðslu matvæla, vistvæna orku og sjálfbæra nýtingu auðlinda, Íslandi í forystu náttúruverndar og umram allt; auðlindir í eigu þjóðar.
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting Auðlindir og nýtingarréttur þeirra eru í þjóðareign, óframseljanleg og skulu nýtast með sjálfbærum hætti. Skattar framtíðar verði stórum hluta auðlinda og umhverfisgjöld.
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting Auðlindir Íslands á láði og legi séu sameign þjóðarinnar og arðurinn af nýtingu þeirra skili sér til allra, enda unhverfisvernd og umgengni við náttúruna í sameiginlegri ábyrgð þjóðarinnar.
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting Silgreindar auðlindir þjóðar skulu nýttar með sjáfbæra þróun leiðarljósi, með arði til þjóðar, tryggðu aðgengi, sjáfstæði í orkumálum og umhverfisvernd til framtíðar.
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting Allar auðlindir eru eign þjóðarinnar, þær ekki selja, tryggja skal aðgengi landinu og stuðla sjálfbærni fyrir komandi kynslóðir.
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting Við viljum náttúruauðlindir verði skilgreindar í stjórnarskrá og einnig sem þjóðareign, þær verði nýttar á sjálfbæran hátt og Ísland verði forystuþjóð í náttúruvernd.
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting Tryggja skal verndun og viðgang náttúrunnar, þjóðareign á auðlindum, jöfn tækifæri til nýtingar þeirra á sjálfæran hátt og blátt bann við veðbindingu
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting Þekking á auðlindum landsins, sem eru í þjóðareign, skal byggð á vísindum. Nýting byggð á sjálfbærni og arður nýttur þjóðinni til hagsældar
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting Sjálfbærni skal höfð leiðarljósi við ákvörðunartöku og mótun framtíðarsýnar í umhverfismálum. Unhverfismál eru mannréttindamál komandi kynslóða. Auðlindir landsins eru þjóðareign og allt framsal þeirra óheimil. Skal boðað til þjóðfundar er fyrir liggja hugmyndir um nýtingu og eða framsal sameiginlegra auðlinda
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting Náttúra og auðlindir landsins eru óframseljanleg þjóðareign sem ber vernda, umgangast og nýta á sjálfbæran hátt þannig aðgengi almennings tryggt.
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting Framtíð komandi kynslóða er best borgið með auðlindum landsins í þjóðareign og sjáfbærri nýtingu þeirra. Vernda skal ósnortna náttúru með bættu eftirliti og breytingar á landslangi, s.s. skógrækt, fari í umhverfismat
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting Þjóðin varðveiti og nýti á sjáfbæran háttnáttúru og auðlindir landsins, sem skulu vera þjóðareign.
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting Setja þarf skýr lög um eigna- og nýtingarétt þjóðarinnar á auðlindum, náttúru og lífríki ásamt tryggja almenningi ungengi um land sitt.
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting Réttur fólks til ungengni um landið og auðlindir aftur til fólksins í landinu með áherslu á sjálfbærni og umhverfisvernd án öfga
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting Staðinn verði vörður um náttúru og auðlindir Íslands, þær verði nýttar skynsamlega sem órfamseljanleg sameign þjóðarinnar.
 • Náttúra Íslands, vernd og nýting Náttúra Íslands og auðlindir hennar eru sameign þjóðarinnar og ber vernda þær, jafna arði og aðgengi fyrir komandi kynslóðir.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður Velferð fjölskyldunnar í fyrrirrúmi. Þar sem allir eru jafnir fyrir lögum og hafi tryggðan rétt til framfærslu, menntunar og heilbrigðisþjónustu á afskipta kirkju og valdamikilla einstaklinga.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður Lögbundinn skulu jöfn réttindi og jafnræði allra þegna til góðrar menntunar, heilbrigðisþjónustu og lágmarks framfærslu.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður Allir eigi rétt á vinnu, framfærslu, ókeypis menntun, heilbrigðisþjónustu áháð búsetu, með einn lífeyrissjóð í landinu sem ekki skerði lífeyri sökum sparnaðar.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður Réttlæti, velferð og jöfnuður byggist á einum sterkum lífeyrisssjóði fyrir alla, skilvirkara dómskerfi, friðhelgi eignaréttar. Menntun óháð efnahag og aðlögun Íslendinga af erlendum uppruna. Áfram Ísland.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður Við viljum verndað og virkt velferðarkerfi, þar sem allir hafa sama rétt og hlýta sömu lögum.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður Við viljum búa í landi sem býður upp á launajafnrétti, trygga lágmarksframfærslu, jöfn lífeyrisréttindi, gott aðgengi heilbrigðisþjónustu og þar sem réttarkerfið er endurskoðað reglulega.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður Allir skulu vera jafnir fyrir lögum. Eiga jafnan rétt til heilbrigðisþjónustu og menntunar óháð tekjum og búsetu. Tryggja skal aðgengi menntun við hæfi og jafnt vægi atkvæða.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður Stjórnarskrá Íslands gætir menntun og því heilbrigðisþjónustan fyrir alla. Mikilvægt er refsirammi afbrota skýr og í samræmi við glæp. Hún leggi áherslu á jafnrétti í launamálum og eldri borgarar eigi skýlausan rétt á halda eignum sínum. Endurskoða skal gjaldþrotalög.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður Allir þegnar séu jafnir fyrir lögum, hafi rétt til menntunar við sitt hæfi og til félaglegs og fjárhagslegs öryggis.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður Öllum skal tryggður jafn réttur til velferðarþjónustu og tryggja skal allir njóti sanngirni í opinberri umræðu.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður Allir skulu eiga jafnan rétt til velferðar (menntunar, heilbrigðisþjónustu, lífeyrisréttinda, íþrótta og tómstunda) og engum mismunað á grundvelli kyns, litar, aldurs, búsetu, vinnu, þjóðernis og skoðana. Við viljum vel upplýst og menntað samfélag þar sem allir hafa jafnan rétt.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður tryggja jafnrétti landsmanna með atvinnu, húsnæði, heilbrigðisþjónustu, menntun og velferð barna. landið verði eitt kjördæmi og allir séu jafnir lögum.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður Stjórnarskrá skal tryggja jafnan rétt allra til náms og athafna, aðgengi heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. Örugga framfærslu og jafnræði fyrir lögum.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður Tryggjum velferð á Íslandi, jafnrétti allra til menntunar, heilsugæslu, félagsþjónustu, eignarrétts og nýtingar landsins gæða. -óháð kyni, kynþætti, trúarskoðun, aldri, efnahag, búsetu, fötlun og kynhneigð.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður Ísland er eitt kjördæmi með jöfnu atkvæðisvægi, frelsi til ábyrgðarfullra skoðana og athafna og með jöfnuð leiðarljósi í velferðarmálum.
 • Réttlæti - Velferð - Jöfnuður Tryggja skal öllum landsmönnum jafnrétti, réttlæti og mannsæmandi lífskjör. Áhersla skal lögð á menntun, velferð barna og jafnan rétt til heilbrigðisþjónustu
 • Friður og alþjóðasamvinna Ísland er hernaðarlega hlutlaust og vistvænt land, sem leggur áherslu á alþjóðasamstarf og útflutning á sérhæfðri þekkingu.
 • Friður og alþjóðasamvinna Ísland skal vera fyrirmynd annarra þjóða, sem vopnlaus og friðsöm þjóð, sem virðir alþjóðasamninga með sjálfbærni í huga án þess afsala fullveldi þjóðarinnar
 • Friður og alþjóðasamvinna Ísland stuðli friði í heiminum og eigi gott alþjóðlegt samstarf þar sem mannréttindi, sjúkdómavarnir og fullveldi Íslands verði í heiðri höfð.
 • Friður og alþjóðasamvinna Ísland er sjálfstætt friðarríki sem innleiðis alla sáttmála S.Þ og býður þróunarríkjum aðstoð í orkumálum.
 • Friður og alþjóðasamvinna Ísland taki upp nánri samvinnu við hin norðurlöndin varðandi utanríkismál, leggi áherslu á alþjóðasamvinnu um auðlindanýtingu, hlutlaust í stríðsátökum og styrki frjáls félagasamtök til hjálparstarfs
 • Friður og alþjóðasamvinna Ísland styður ekki stríðsrekstur og hýsir ekki stríðstengda starfssemi. Ísland taki þátt í alþjóðasamvinnu og veiti 0,1% af þjóðartekjum í þróunaraðstoð. Öryggi landsins tryggt.
 • Friður og alþjóðasamvinna Ísland er lýðræðissinnuð & friðsöm þjóð sem tekur virkan þátt í alþjóðasamstarfi og er leiðandi á sviði náttúruverndar.
 • Friður og alþjóðasamvinna Alþingi hlíti niðurstöðu stjórnlagaþings, nýrrar siðanefndar fólksins og alþingismenn fái sömu eftirlaunakjör og almenningur, en auki missi þeir rétt til endurkjörs brjóti þeir af sér.
 • Friður og alþjóðasamvinna Íslendingar eru friðarsinnuð þjóð sem leitast við hafa góð samskipti við alþjóðasamfélagið, stuðlar friðsamlegum og skýrum samskiptum þjóðar og innflytjenda og stendur vörð um mannréttindi á heimsvísu
 • Friður og alþjóðasamvinna Ísland er þjóð sem er friðelskandi og tekur ekki þátt í deilum þjóða í milli. Íslands tekur frumkvæði í alþjóðasamfélaginu í vísindum, mannréttindum og sjálfbærni. Ísland ber veigamikil mál undir þjóðaratkvæði
 • Friður og alþjóðasamvinna Íslenska þjóðin, sjálfstæð, umburðarlynd og herlaus leiðir umhverfisráð Norðurhvels, styður friðar- og hjálparstarf í heiminum og beitir þjóðartakvæðagreiðslu í alþjóðasamvinnu
 • Friður og alþjóðasamvinna Ísland er friðsamt og ehrlaust laund, efnahagslega sjálfstætt ríki sem tekur þátt í alþjóðaviðskiptum á ábyrgan hátt og er leiðandi í móta leikreglur í samskiptum þjóða
 • Friður og alþjóðasamvinna Ísland málsvari friðar og styðji ekki ágreiningmál séu leyst með stríðsátökum eða hernaði. Ísland taki þátt í Alþjóðasamstarfi, sérstaklega norrænu og tryggi fullveldi Íslands í gegnum alþjóðasamstarf
 • Friður og alþjóðasamvinna Herlaust, kjarnorkulaust á landi, lofti og legi, ásælist ekki annarra auðlindir, efli samstarf á norðurslóðum, stundi heðarleika í samskiptum. Erlendir afbrotamenn afpláni í heimalandi.
 • Friður og alþjóðasamvinna Stjórnvöld tryggi öryggi lands og þjóðar, bæti og auki samskipti við önnur lönd sérstaklega samvinnu við norðurlönd og stuðli friði í heiminum. Allar stórar ákvarðanir séu á valdi þings og þjóðar.
 • Friður og alþjóðasamvinna Íslendingar stuðli heimsfriði. Efli alþjóðasamvinnu en passi upp á sjálfstæði landsins og styðji við mannréttindi og tjáningafrelsi í öðrum löndum. Ísland verði ekki aðili hernaðarbandalögum.
 • Land og þjóð Viðhalda skal sjálfstæði þjóðarinnar. Þjóðin hafi forseta en hlutverk hans verði skilgreint og afmarkað. Öllum landsmönnum er skylt hljóta þjálfun í aga og virðingu áður en 18 ára aldri er náð.
 • Land og þjóð Íslenska er tunga þjóðarinnar. Á Íslandi er jafnrétti til náms. Á landinu er engin þjóðkirkja og enginn forseti.
 • Land og þjóð Ísland er sjálfstætt ríki þar sem býr samheldin þjóð með áherslu á manngildi, menningu og vernd þjóðarhagsmuna.
 • Land og þjóð Íslenska tungu eflum við, auðlindir verjum af mætti, kirkja og ríki með hvort sína hlið, kannski þjóðina sætti.
 • Land og þjóð Hér skal vera réttarríki. Réttlátt skipta auðum. Kjósa svo lögin líki. Lesa úr rauðum, bláum.
 • Land og þjóð Stjórnarskrá Íslands skal skrifuð fyrir fólkið í landinu og kjörnir fulltrúar skulu vinna fyrir þjóðina með sjálfstæði þjóðar, verndun íslenskrar tungu, val í tungumálakennslu og samgönguöryggi leiðarljósi
 • Land og þjóð Stöndum vörð um íslenska tungu, menningu og listir, eflum menntun og tryggjum almennt trúfrelsi bæði fyrir innlenda sem erlenda
 • Land og þjóð Stjórnarskráin er grunnsáttmáli sem tryggir fullveldi, sjálfstæði og jöfnuð íslendinga, varðveitir íslenska tungu, skilgreininir hlutverk forseta og aðskilnað ríkis og kirkju.
 • Land og þjóð Siðfræði er hornsteinn í skólastarfi þjóðar og fræðsla um lýðræði ásamt auðskiljanlegri stjórnarskrá. Aðskilja skal ríki og kirkju. Auka færni ríkisfangsleitenda til aðlögunar. Sjálfstæði skal tryggt jafnvel innan efnahagsbandalaga
 • Land og þjóð Aðskilja skal ríki og kirkju, standa vörð um íslenska tungu og menningu og tryggja öllum landsmönnum atvinnu og grunnþjónustu óháð búsetu.
 • Land og þjóð Ísland frjálst lýðræðisríki, náttúruauðævi til lands og sjávar séu í þjóðareign. Tryggja fæðuöryggi og búsetu í dreifbýli. Stjórnarskráin skiljanleg og rituð á mannamáli og almenningi tryggð meiri áhrif á þjóðmál.
 • Land og þjóð Auðlindir, menning og tungu íslensku þjóðarinnar skal vernda með samstöðu og trú á kraft lífsins, samfélagsins og einstaklingsins.
 • Land og þjóð Ísland er sjálfstætt ríki og landið eitt kjördæmi. Ríkið aðskilið trúfélögum, lög gildi um kynningu stjórnarskrár í grunnskólum og komið til móts við innflytjendur með íslenskukennslu.
 • Land og þjóð Við viljum: Aukin völd forseta. allir landsmenn séu jafnir. auðlindir séu sameign þjóðarinnar og skal haga nýtingu þeirra á sjálfbæran hátt.
 • Land og þjóð Áhersla skal lögð á sjálfstæði, verndun ímyndar Íslands, íslenskrar tungu, fjölmenningu, sjálfbærni auðlinda og reglulegt þjóðþing
 • Land og þjóð Stjórnarskráin ávarpi þjóðina, mæli til um langtímastefnu - mörkun í þjóðmálum, tiltaki auðlindir landsins séu sameign þjóðarinnar og hún mismuni ekki trúarskoðunum landsmanna